Web Sitesi Aydınlatma Metni

FİXA YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERİ POLİTİKASI

Fixa Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Iglotek Isı Yalıtım Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra birlikte “Şirket” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile müşteri, tedarikçi, çalışan, ziyaretçi, iş ortağı sıfatıyla veri sahibi olarak Şirket ile paylaştığınız ve/veya Şirket’in iş, prosedür ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından belirtilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirket’in “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi hangi amaçla işleyeceği, işlenen kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınız hususlarında sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, ticari sözleşmelerin ifası, Şirket tarafından internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerle ilgili yapılan şikayetlerin kayıt altına alınması ve sonuçlandırılması, verilen açık rıza doğrultusunda bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya SMS atarak veya arama yaparak ürün ve hizmetlerimizle ilgili son gelişmelerle ilgili haber verilmesi, talep halinde hediye ürün gönderilmesi, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, özelleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart deneyimlerini ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde işlenebilir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, işbirliği yaptığımız kuruluşlarla, açık rızanız doğrultusunda tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya kısa mesaj (SMS) atmak ve/veya telefonla aramak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla kanunen yetkili kılınan mercilerle, mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşme ve mevzuattan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; Şirket tarafından verilen eğitim seminerlerine katılım esnasında başvuru formlarıyla, ülke genelindeki bayilerimiz tarafından ulaştırılan üyelik formlarıyla ve internet sitemize kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerin toplanması yoluyla; açık rızanıza dayanarak veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in ticari faaliyetlerini yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda Şirket’in hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Şirket bayileri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dâhil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e başvurarak,

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verileri işleniyorsa, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Şirket’in www.fixa.com.tr internet adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Firüzköy Mah. Aziz Cad. No: Beylikdüzü / İSTANBUL adresine, bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir, Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz vasıtasıyla musteriiliskileri@fixa.com.tr adresini kullanarak veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Şirket tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.